POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KARKONOSKA-TLOCZNIA.PL

obowiązuje od dnia 23 marca 2020 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu karkonoska-tlocznia.pl.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Administratorem danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego karkonoska-tocznia.pl jest PPHU AVENA OIL Paweł Świerkowski, ul. Wolności 291, 58-560 Jelenia Góra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 611-275-45-81, REGON 362002004., zwany dalej „Administratorem”.

2.  Wszelkie sformułowania w treści niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego karkonoska-tlocznia.pl.

3.   Administrator zbiera dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, które są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

4. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.)

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2. Celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora bądź strony trzeciej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO są przetwarzane i przechowywane dane osobowe klientów. Dane klienta wprowadzone w momencie rejestracji w sklepie karkonoska-tlocznia.pl, przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży. Dane przetwarzane do celów marketingowych, udzielane są za wyraźna odrębną zgodą wyrażoną podczas zapisu do Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe klientów, które są przetwarzane w celach marketingowych  oraz pozyskane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Klient może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do danych osobowych go dotyczących, na podstawie art. 15 RODO,
 2. Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 3. Całkowitego usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, na podstawie art. 17 RODO. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku określonym w punkcie 5,
 4. Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 5. Przeniesienia uprzednio przekazanych danych, na podstawie art. 20 RODO,
 6. Sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 21 RODO.

5. Dane osobowe klientów przetwarzane będą przez Administratora celem wykonania umowy nie dłużej, niż jest to konieczne oraz przez okres niezbędny do przedawnienia potencjalnych roszczeń względem Administratora (do 5 lat) np. z tytułu rękojmi bądź pochodzących od organów podatkowych.

6. Po wyrażeniu zgody przez klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Klient ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych.

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą,
 2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

9. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych klienta podmiotom trzecim celem wykonania umowy dla klienta np. firmy kurierskie, operatorzy płatności, biura rachunkowe. Administrator przekaże wówczas jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.

10. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

11. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

12. W celu realizacji uprawnień względem Administratora, stosowną wiadomość można wysłać na adres e-mail: kontakt@karkonoska-tlocznia.pl

13. W momencie wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Klienta w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad przetwarzania danych osobowych, klient którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3
PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 2. Realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

4. W ramach Serwisu stosowane są przez Administratora dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 4
ZASTOSOWANIE COOKIES

1. Aministraor stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.

§ 4
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Edge
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 23.03.2020 r. Zmiana treści Polityki prywatności może nastąpić w takim samym trybie.

2. Wszelkie odstępstwa od Polityki prywatności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla Polityki prywatności jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce prywatności stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.